دفتر کارآفرینی و ارتباط با جامعه
 
En ورود 0

2- آئین نامه تضمین معاملات دولتی

تصویب‌نامه شماره ١٢٣٤٠٢/ت٥٠٦٥٩هـ مورخ ١٣٩٤/٠٩/٢٢ هیأت وزیران بر اساس تبصره ماده ۷ ارائه ضمانت‌نامه کتبی با امضای رئیس دانشگاه مجاز است.)

3- معافیت قراردادهای پژوهشی از بیمه 

4- دستور العمل اجرایی بند س ماده 132 قانون مالیات های مستقیم 

شركت‌های خصوصی تا ده درصد ماليات ابرازی خود را می‌توانند به‌صورت طرح‌های پژوهشی با دانشگاه‌ها قرارداد منعقد نمايند.)

 5اصلاح ماده 86 قانون مالیات های مستقیم 

(حق‌الزحمه پرداختی به مجری شامل  ۵ درصد مالیات می‌باشد.) 

 

بازدید امروز: 3    بازدید کل: 3244