دفتر کارآفرینی و ارتباط با جامعه
 
En ورود 0
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 مسعود یوسف زاده ماهانی کارشناس دفتر کارآفرینی و ارتباط با جامعه 076-33711055 masoudmahani@yahoo.com
2 مهدی کشاورز کارشناس دفتر کارآفرینی و ارتباط با جامعه 07633711055 keshavarz.m1997@gmail.com