دفتر کارآفرینی و ارتباط با جامعه
 
En ورود 0

شماره شبا

IR-680100004001094903025322    

شناسه واریز (درآمدهای پژوهش)

307094962122800000000000150150

دانشگاه هرمزگان نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 

 

کد اقتصادی دانشگاه

411376716963

شناسه ملی دانشگاه 

14002864496

کد کارگاهی دانشگاه

7618210047

 

 

 

بازدید امروز: 3    بازدید کل: 3406