دفتر کارآفرینی و ارتباط با جامعه
 
En ورود 0

مدیر کارآفرینی و ارتباط با جامعه

مهدی حاج عبدالرسولی
تحصیلات: دکتری
ایمیل: abdorrasouli@hormozgan.ac.ir
تماس: 09178597642
سوابق اجرایی

1- معاون مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه هرمزگان (از سال 1395لغایت 1399)
2- مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه هرمزگان ( از سال 1399لغایت سال 1403)

شرح وظایف