دفتر کارآفرینی و ارتباط با جامعه
 
En ورود 0

استفاده از اعضای هیات علمی در حال تبدیل وضعیت -فرصت های مطالعاتی

استفاده از اعضای هیات علمی در حال تبدیل وضعیت در صنعت و جامعه در قالب فرصت مطالعاتی

عطف به موافقت نامه همکاری فی مابین وزارت صمت و وزارت عتف و اختصاص سهمیه در قالب فرصت های مطالعاتی اعضای محترم هیات علمی دانشگاه ها برای دفاتر ستادی و ادارات کل استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت عناوین فرصت های مطالعاتی مورد نظر سازمان مذکور که در سامانه ساجد نیز ثبت گردیده قابل بهره برداری می باشد.

عطف به موافقت نامه همکاری فی مابین وزارت صمت و وزارت عتف و اختصاص سهمیه در قالب فرصت های مطالعاتی اعضای محترم هیات علمی دانشگاه ها برای دفاتر ستادی و ادارات کل استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت عناوین فرصت های مطالعاتی مورد نظر سازمان مذکور که در سامانه ساجد نیز ثبت گردیده قابل بهره برداری می باشد.

 

 

بازدید امروز: 3    بازدید کل: 2726
captcha